• rivning av byggnader som inte kräver rivningslov.
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem. 
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Så här gör du:

Du gör din anmälan genom att fylla i blanketten anmälan bygg till denna anmälan ska det bifogas varierande handlingar exempelvis

  • Kontrollplan
  • konstruktionsritningar
  • produktfaktablad
  • rivningsplan
  • uppgifter på kontrollansvarig

För mer information kontakta Myndighetsenheten-bygg. Du får inte påbörja arbetena förrän du har fått ett startbesked från Myndighetsenheten-bygg

Avgifter för anmälan

Du får betala en avgift för handläggningen av din anmälan. Hur stor avgiften blir beror ofta på omfattningen av det du vill göra. 

Ändringar i plan- och bygglagen från 2011

Sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011, har begreppet bygganmälan upphört att gälla.