Mål och vision

Visionerna kan sammanfattas i några nyckelbegrepp som:

  • Utveckling
  • Ökad kompetens hos elever och lärare när det gäller Naturorienterande ämnen och Teknik
  • Ökad medvetenhet hos elever och lärare om friskvård och hälsofaktorer
  • Röd tråd genom hela skoltiden
  • Samma syn på lärande
  • Stor vikt läggs vid användandet av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi)
  • Social kompetens

Läroplanen

Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Dessa delar är i princip likadana för alla obligatoriska skolformer. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen. Kursplanerna är indelade i avsnitten syfte och centralt innehåll och kompletteras med kunskapskrav för de olika ämnena.

Lokala råd och skolråd

De lokala råden och skolrådet ger våra elever en möjlighet att föra fram sin åsikter, elevinflytande. Råden ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sin arbetsmiljö och kunna engagera sig på ett sätt som bemöts med respekt. Genom att arbeta med stadgar och regler för möten fördjupar också våra råd kunskapen kring det demokratiska arbetssättet. Tillsammans jobbar vi för en bra skola där vi alla trivs.

På Alléskolan är skolrådet uppdelat i två grupper, yngre F-5 och äldre 6-9. Skolråden består av två representanter från varje klass och 2 pedagoger. Representanterna väljs i början av höstterminen och på ett läsår. Utav dessa tio väljs fyra som får sitta med i BUF(barn- och ungdomsfullmäktige).

Skolrådet träffas ca 1 gång/månad och då försöker vi driva saker som kommer upp på klassråden. Vi skriver motioner till BUF och vi anordnar olika arrangemang för alla elever.

Se länkmenyn för protokoll.

Föräldraråd

Föräldrarna är viktiga i skolans verksamhet. Ni är barnens ställföreträdande, ni har det övergripande ansvaret för ert barns uppfostran och utveckling, därför behövs era synpunkter.

Syfte med föräldraråd:

  • Skapa en arena där ni föräldrar kan föra fram förslag och synpunkter som berör det kollektiva inflytande. Alltså övergripande frågor om verksamheten, inte om enskilda barn, personal, eller avdelningar.
  • Ge er information om aktuella frågor så att ni har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Vi vill gärna framhålla att föräldrarådet, precis som inflytanderådet i förskolan, är ett rådgivande organ inte beslutande.

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje klass på Alléskolan samt rektor och pedagoger. 2 möten per termin, ca 1,5 tim/gång

Se länkmenyn för protokoll.

 

 

Sidansvarig: Johanna Lindgren
Sidan uppdaterad 2021-08-23