Prästamossse avslutning 2020

Aktuellt

Här finner du information från Prästamosseskolans skolledning, som berör aktuella skolfrågor.

 

 

 

 

 

 

2020-08-24

 

Välkommen till läsåret 2020/2021 på Prästamosseskolan

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Prästamosseskolan. Vi ser fram emot ett läsår fyllt av lärande tillsammans med era barn.

 

Läsåret börjar onsdag den 26 augusti kl. 8.20.

Elever i årskurs 4 samlas på baksidan av skolan mot dammen, där personal möter upp med skyltar och sedan tar med eleverna in till sin hemvist.

Elever i årskurs 7 samlas på framsidan av skolan, där personal möter upp med skyltar och sedan tar med eleverna in till sin hemvist.

Elever i åk 5, 6, 8 och 9 startar skoldagen i sina hemvister.

Under de två första skoldagarna slutar elever i åk 4-6 kl. 13.45 och elever i åk 7-9 kl. 14.30.

 

Läsårstider

Höstterminen börjar 26/8 och slutar 22/12

Lov: vecka 44

Studiedag: 25/9 och 16/11

 

Vårterminen börjar 11/1 2021 och slutar 17/6 2021

Lov: vecka 8, vecka 13 och 14/5

Studiedag: 26/5

 

 

Nationella prov

I årskurs 6 och 9 genomförs nationella prov vid tillfällen under både höst- och vårtermin. Provtillfällena är fastslagna av Skolverket och utgör en viktig del av skolans arbete med bedömning och betygsättning. Vid dessa tillfällen beviljas inga ledigheter.

 

Ledighet

Vi har skolplikt i Sverige. Det betyder att vi vill ha 100 % närvaro i skolan. Läs mer om detta i Skurups kommuns ledighetspolicy. Notera även att ledighet inte beviljas under perioder för nationella prov. Blankett för ledighetsansökan fylls och lämnas till skolan. 

 

Anmälan om frånvaro

Då elev, p.g.a. sjukdom eller av annan anledning, måste stanna hemma ska detta anmälas till skolan. Anmälan ska göras innan kl. 7.30 den aktuella dagen, så att skolorna kan nyttja sina resurser på bästa sätt. Anmälan görs på telesvar 0411-53 63 39.

 

Information till vårdnadshavare

Om vårdnadshavarna lever åtskilda går information till båda vårdnadshavarna. Om det endast finns en vårdnadshavare skall information bara gå till denne. Det är sedan upp till vårdnadshavaren, om denne så önskar, att informera den andra föräldern.

 

Föräldramöten

Under höstterminen genomför vi inga traditionella föräldramöten. (Se rutiner för kommunens grundskolor utifrån Covid-19). På Prästamosseskolan hittar vi nya former för att kommunicera med och möta skolans vårdnadshavare. Mer information om detta kommer under terminen.

 

Nötförbud på skolanVi vill även uppmärksamma er på att vi har elever med svår nötallergi på skolan. Inget innehållande nötter och sesamfrön eller spår av nötter får tas med till skola eller vid utflykt. Vi hänvisar er till att noga läsa igenom Skurups kommuns Rutin för förbud mot nötter, trädnötter, jordnötter, mandel samt sesamfrön.

 

Läkemedelsinformation

Varje läsår ska ny Instruktion för elevers medicin fyllas i, detta gäller för all medicin som skolan hanterar och hjälper eleven med.

Föräldrarna ska också se över medicinen så att utgångsdatum inte passerats (står på blankettens baksida). Vid behov lämnar personal ut blanketten.

 

Välkommen till läsåret 2020/2021!

Cecilia Hansson, rektor

Dennis Larsson, bitr. rektor

Alexandra Liljeqvist tf bitr. rektor

 

2020-08-18

Information till vårdnadshavare i Skurups kommuns grundskolor

Onsdag den 26 augusti börjar det nya läsåret för eleverna i Skurups grundskolor. Vi vill hälsa er och ert barn varmt välkomna till skolan och vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans.  Med anledning av  Coronapandemin vill vi också informera er om hur grundskolorna i Skurups kommun hanterar situationen. Vi fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning arbetar kommunens grundskolor efter gemensamma riktlinjer. 


Stanna hemma vid symtom

Vid ett eller flera symtom så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma. Barnet stannar hemma till dess att barnet har varit symtomfritt i 48h
Om symtom uppträder under verksamhetstid kommer skolan att kontakta dig som vårdnadshavare och uppmana dig att snarast hämta ditt barn.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning, ta kontakt med 1177 Vårdguiden.
Friska barn ska gå till skolan. 
 
Vid frånvaro
Det är viktigt att ni gör frånvaroanmälan om ert barn är hemma från skolan. Anmälan ska göras innan kl. 7.30 den aktuella dagen, så att skolorna kan nyttja sina resurser på bästa sätt. Anmälan görs på: Frånvaroanmälan eller på telesvar 0411-53 63 39.
 
 
Under skoltid och kontakt mellan skola och hem
 • Vi hälsar inte med handslag.
 • Vi utvidgar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen när det är möjligt.
 • Vi har förstärkt lokalvården och hygienrutinerna.
 • Vi undviker aktiviteter då större grupper av elever samlas.
 • Vi håller inga aktiviteter som samlar många personer, till exempel föräldramöten, öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar. 
 • Under höstterminen 2020 genomförs inga traditionella föräldramöten. Skolan kommer att hålla vårdnadshavare informerade på andra sätt. 
 • Alla besök på skolan och i verksamheten begränsas och tillåts just nu inte.
 • Idrottsundervisning sker mestadels utomhus och vi håller avstånd i omklädningsrum. Vi undviker de aktiviteter som inkluderar närkontakt.
 • Verksamhet i fritidshemmet, men även viss undervisning, genomförs utomhus när detta är möjligt. 
 • Hämtning och lämning i skola och fritidshem sker utomhus.
 • Vårdnadshavare med symtom hämtar och lämnar inte barn i skola och fritidshem. 
 
Hygien  
Personal på skolorna kommer att fortsätta att prata med eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder, visar pedagogerna hur detta ska göras.  
 
Städning  
Det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur städningen på skolorna ska gå till. De som städar på skolorna fortsätter att fokusera på städning av handtag, räcken, hissknappar och sådant som kan bedömas vara särskilt utsatt. Särskilt fokus läggs på toaletter så att det finns tillräckligt med tvål och papper.   
 
Skolrestauranger  
Folkhälsomyndigheten har sedan i våras förbjudit allmänna sammankomster med över 50 personer. Detta gäller inte skolor och förskolor. Skollunchen är dock alltid uppdelad i flera pass så att alla elever inte äter lunch samtidigt. Skol- och restaurangpersonal ser tillsammans till att köer och trängsel undviks i lokalen och att eleverna håller avstånd till varandra. Det finns i nuläget inget som tyder på att viruset kan spridas genom mat och dryck.   
 
Läs mer om Covid-19
 
 
Än en gång - varmt välkomna till ett nytt läsår!
 
Förvaltningschef och rektorer i Skurups kommuns grundskolor

 

2020-07-06

Information till vårdnadshavare och elever som börjar åk 7 på Prästamosseskolan HT-2020

Under våren har skolan arbetat med att klassplacera våra nya elever i åk 7.

Genom samverkan och bra rutiner ger vi eleverna en trygg och bra övergång mellan olika skolformer. Vi har i vårt arbete utgått från de riktlinjer och den dokumentation som Skolverket rekommenderar. Klassammansättningen har skapats för att alla klasser ska ges de bästa förutsättningar gällande trygghet och studiero samt elevernas måluppfyllelse.  I första hand har vi beaktat pedagogiska förutsättningar och behov, i andra hand gruppdynamiska faktorer i förhållande till de pedagogiska förutsättningarna och i tredje hand fördelning pojkar och flickor.

Det är rektor i samråd med pedagogerna och elevhälsan som beslutat om de nya klasserna. Processen ägs av skolan utan vårdnadshavares eller elevers medverkan. Avlämnande pedagoger och personal i elevhälsan har kännedom om vilken pedagogisk, social och medicinska situation varje elev har och vad som är bäst för att eleverna ska utvecklas positivt utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Vi har samlat in såväl skriftlig som muntlig information från F-6 skolornas personal. Grundprincipen är att de klasser som skapas inför skolstart inte ändras under läsåret.

Arbetet med att klassplacera våra nya elever i åk 7 är nu färdigt. Det innebär att ni nu kan logga in och ta del av Ert barns klass via Dexter.

Vi hälsar ert barn och er som vårdnadshavare välkomna till åk 7 på Prästamosseskolan.

Skolan börjar onsdagen den 26 augusti kl. 8.20 Vi återkommer med information om terminsstarten i augusti.

Sidansvarig: Cecilia Hansson
Sidan uppdaterad 2020-09-22

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?