När testade du ditt dricksvatten senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.
Barn med handen i ett vattenglas. Bild: Socialstyrelsen.

Bild: Socialstyrelsen.

Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende i Sverige hämtar sitt vatten från enskilda brunnar.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan ändras med tiden, av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten.

Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten när man känner smakförändringar, vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det.

Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare, eller din ägarförening, som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks.

Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Vad är ett bra dricksvatten?

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om dricksvatten från mindre vattenanläggningar ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bl.a. gränserna för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok, Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar, som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) också tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare: Sköt om din brunn och Att anlägga brunn.

Vilka problem finns i Skurups kommun?

I vår kommun kan det förekomma förhöjda halter av järn och mangan naturligt i grundvatten, men när det är kvalitetsproblem i grundvattnet beror det oftast på föroreningar från mänsklig aktivitet i närområdet.

Ett vanligt problem är höga halter av kväve i form av nitrat, som i sin tur under vissa förhållanden kan omvandlas till nitrit. Vid intag av nitrit kan små barn drabbas av försämrad syreupptagning i blodet.

Kväve kan komma från enskilda avlopp eller från gödsling av jordbruksmark.

Andra möjliga kvalitetsproblem på eget vatten kan vara förekomst av bekämpningsmedel. Det är vanligt att bekämpningsmedel används inom jordbruket och i privata trädgårdar, på golfbanor, idrottsplatser, banvallar och vägrenar.

Det har bara gjorts enstaka undersökningar av bekämpningsmedel i enskilda brunnar inom Skurups kommun, men bekämpningsmedel har hittills inte påträffats i halter över gällande gränsvärden.

Hur gör man en vattenanalys?

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Vill du få råd om hur du tar prov på ditt dricksvatten är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Kontakta SYNLAB direkt och beställ provtagning via deras webbplats. Proverna kan du lämna till miljöenheten på Skurups kommun onsdagar före kl. 12.

Vad gör du om du har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen!

Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Sidansvarig: Webbmaster
Sidan uppdaterad 2018-07-17

Länkar

Att anlägga brunn

Att anlägga brunn - råd om hur du går tillväga

Dricksvatten

Livsmedelsverkets information om dricksvatten

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?