Corona information

Skolledningen har i samråd med huvudman, skyddsombud och skolsköterska kommit fram till följande beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation att delvis stänga gymnasieskolan och övergå till distansundervisning from 7/12-20 – 24/1-21. Från och med den 25/1 kommer fjärrundervisning att delvis fortsätta fram till den 1 april. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att utifrån det lokala smittläget ska eleverna successivt återgå till undervisning på skolan. Alla elever på gymnasiet ska ha minst 20 % av sin undervisning på skolan.

Elevernas mentorer kommer informera vilket schema som gäller regelbundet.

Distans/fjärrundervisning kvartstår på det sätt som vi haft de senaste veckorna med undantag för att teoretiska delar i yrkesämnen ska vara på distans eller ställas om till praktisk undervisning.

Elever på introduktionsprogrammet och elever som är särskilt sårbara för distansundervisning ska undervisas på plats. Plan för dessa elever kommer upprättas individuellt i samråd med skolans elevhälsa.

Internatet kommer hållas öppet.

Gymnasiesärskolan kommer fortsättningsvis undervisas på plats i skolans lokaler.

Smittläget i Skåne är fortsatt högt. Dock har vi inte på skolan hittills någon hög smittspridning. Med detta brev vill vi också passa på att påminna alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens direktiv. Hålla avstånd, stanna hemma vid symptom och tvätta händer.

Ta hand om er!

Hälsningar skolledningen  

 

Rutiner för att förhindra smittspridning på Nils Holgerssongymnasiet 

 

Inomhus och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.

 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen. 

 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.

 • Se över möjligheten att förlägga verksamheten utomhus.

 • Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.

 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis idrottsundervisningen.

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

 • Städa skolans lokaler, framförallt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

 

Prata med eleverna

 • Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussion om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.

 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

 

Gymnasiet

 • Symtomfria och friska arbetstagare och elever ska vara på skolan.

 • Uppdelning av personal sker genom att vi håller oss till att träffa våra arbetslag fysiskt. Vid möten med kollegor från andra arbetslag säkerställs anpassad lokal och säkerhetsavstånd. 

 • Uppdelning av elever sker genom att vi främst arbetar klassvis och programvis.

 • Alla klassrum är möblerade med säkerhetsavstånd. Läraren tar emot eleverna i ingången till klassrummet där de ska sprita sina händer. Läraren har ansvar för att eleverna ska torka av sina bänkar före och efter lektionen med allrengöringsmedel och papper som finns framme hos läraren och slänga pappret i papperskorgen. 

 • Arbetsrummen ska vara anpassade och möblerade med säkerhetsavstånd.

 • Riktlinjer för hemarbete och frånvaro finns bifogat.

 • Elever som uppvisar symtom för Covid - 19 ska isoleras i byggboden fram tills eleven hämtas av VH som ska kontaktas direkt.

 • Alla elever som använder våra fordon med alkolås ska ha eget munstycke.

 • Undervisande lärare ansvarar för att “vikariepärm” med lektionsplanering för höstterminen finns tillgänglig för arbetslaget.

 • All idrott ska ske utomhus. 

 

Rutiner för matsalen

 • Alla bord och stolar har markerats så att alla sitter med säkerhetsavstånd. Bord och stolar finns även placerade utanför Cylindern som vecka 35 kommer stå i ett tält, där finns även en egen avfallsstation.

 • Elever på internatet äter frukost 8 30 uppdelade i två grupper (ca 35 per grupp). Skoldagen börjar 9 15. Elever som inte bor på internatet kommer vi inte ha möjlighet att erbjuda frukost till under pandemin.

 • Förmiddagsfika kommer inte att serveras.

 • Schema för lunch där eleverna äter programvis finns som bilaga.

 • Tydlig markering för köbildning finns på golvet.

 • Under lunchen kommer ingången till rektor och till personalrummet, toaletter, intendent och biträdande rektor hållas stängd.

 • Vid lunchen behöver fyra medarbetare finnas tillgängliga för att organisera kö, handtvätt och att säkerställa att avstånden hålls vid borden i matsalen. 

 • Elever och lärare som har haft praktisk undervisning använder ingången vid källaren där utrymmen för att tvätta av skor och handtvätt finns.

 • Elever och lärare som har haft teoretisk undervisning följer pilar till vasken i entréen där handtvätt utförs innan man går in i matsalen.

 • Innan eleverna tar en tallrik så ska handsprit som står intill användas.

 

Internat

 • Elever som ska bo på internatet ska gå en städutbildning som arrangeras i samarbete mellan Helene på städ och internat personalen. Utbildningen är obligatorisk.

 • Alla lokaler och utrymmen som eleverna har tillgång till ska vara markerade med vilket antal personer som får vistas där. 

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-01-21