Information till vårdnadshavare

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronavirus covid-19 i Sverige till mycket hög. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

 

 

2020-08-18

Information till vårdnadshavare i Skurups kommuns grundskolor

Onsdag den 26 augusti börjar det nya läsåret för eleverna i Skurups grundskolor. Vi vill hälsa er och ert barn varmt välkomna till skolan och vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans.  Med anledning av  Coronapandemin vill vi också informera er om hur grundskolorna i Skurups kommun hanterar situationen. Vi fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning arbetar kommunens grundskolor efter gemensamma riktlinjer. 


Stanna hemma vid symtom

Vid ett eller flera symtom så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma. Barnet stannar hemma till dess att barnet har varit symtomfritt i 48h. 

Om symtom uppträder under verksamhetstid kommer skolan att kontakta dig som vårdnadshavare och uppmana dig att snarast hämta ditt barn.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning, ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

Friska barn ska gå till skolan. 

 
Under skoltid och kontakt mellan skola och hem

Vi hälsar inte med handslag.
​Vi utvidgar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen när det är möjligt.

  • Vi har förstärkt lokalvården och hygienrutinerna.

  • Vi undviker aktiviteter då större grupper av elever samlas.

  • Vi håller inga aktiviteter som samlar många personer, till exempel föräldramöten, öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar. 

  • Under höstterminen 2020 genomförs inga traditionella föräldramöten. Skolan kommer att hålla vårdnadshavare informerade på andra sätt. 

  • Alla besök på skolan och i verksamheten begränsas och tillåts just nu inte.

  • Idrottsundervisning sker mestadels utomhus och vi håller avstånd i omklädningsrum. Vi undviker de aktiviteter som inkluderar närkontakt.

  • Verksamhet i fritidshemmet, men även viss undervisning, genomförs utomhus när detta är möjligt. 

  • Hämtning och lämning i skola och fritidshem sker utomhus.

  • Vårdnadshavare med symtom hämtar och lämnar inte barn i skola och fritidshem. 

Hygien  

Personal på skolorna kommer att fortsätta att prata med eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder, visar pedagogerna hur detta ska göras.  

Städning  

Det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur städningen på skolorna ska gå till. De som städar på skolorna fortsätter att fokusera på städning av handtag, räcken, hissknappar och sådant som kan bedömas vara särskilt utsatt. Särskilt fokus läggs på toaletter så att det finns tillräckligt med tvål och papper.   

Skolrestauranger  

Folkhälsomyndigheten har sedan i våras förbjudit allmänna sammankomster med över 50 personer. Detta gäller inte skolor och förskolor. Skollunchen är dock alltid uppdelad i flera pass så att alla elever inte äter lunch samtidigt. Skol- och restaurangpersonal ser tillsammans till att köer och trängsel undviks i lokalen och att eleverna håller avstånd till varandra. Det finns i nuläget inget som tyder på att viruset kan spridas genom mat och dryck.   

Läs mer om Covid-19

Covid-19 Information

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19  

Än en gång - varmt välkomna till ett nytt läsår!

Förvaltningschef och rektorer i Skurups kommuns grundskolor

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg i förskola och fritidshem om regeringen fattar beslut om en stängning av förskola, grundskola, fritidshem.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av skol- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan i nuläget inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Frågor kan skickas till skolutbildningsforvaltningen@skurup.se

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-08-19