Coronavirus Covid-19

Uppdaterad information om sjukdomssymtom 2020-09-14

Tillsammans kan vi bromsa smittan - håll i och håll ut!

Det är återigen en uppåtgående kurva i Skåne. Skåne har klarat sig bra hittills men det är inte över. Vi får inte slappna av och släppa på rutinerna.

 • Håll ut, det går över
 • Håll avstånd
 • Håll kontakt
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite krasslig

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla med symtom även lindriga, så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré ska avstå sociala kontakter. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Observera att du som är äldre kan ha ospecifika symtom såsom gastrointestinala (mag- och tarm) besvär, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd, aptitlöshet och förvirring.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet är att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Därtill rekommenderar Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på distans för att minska risken för ökad smittspridning även under hösten.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd


Provtagning för covid-19 i Skåne

Du som bor i Skurups kommun och övriga Skåne kan nu testa dig för covid-19 om du har symtom. Logga in i e-tjänsterna på 1177.se och beställ ett test för att testa dig hemma. Du kan också boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar. När du besöker vården utförs tester efter en medicinsk bedömning.

Information om självtest - 1177.se
 

Så här arbetar Skurups kommun

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Vi arbetar med att säkerställa driften för våra samhällsviktiga verksamheter. Detta utifrån ett scenario att vi får ett större bortfall av personal på grund av sjukdom.

Ordförandebeslut                           

2020-05-11
Användande av kompletterande skyddsutrustning i form av visir inom vård och omsorg.

Beslut: 
Ett beslut har tagits om att all personal inom Vård och omsorg, d.v.s personal inom ordinärt boende/hemtjänst, särskilt boende med inriktning äldre samt all personal inom kommunal hemsjukvård i Skurups kommun tillsvidare ska använda kompletterande skyddsutrustning vid omvårdnadsbesök hos kund.

Kompletterande skyddsutrustning i form av visir ska användas för öka tryggheten för våra kunder samt skapa förbättrad arbetsmiljö för Skurups kommuns personal.

Beslutet träder ikraft omgående.

Vi arbetar vidare – och finns tillgängliga

Skurups kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Skurups kommun, använd i första hand telefon och e-post. 

Post kan som vanligt lämnas i kommunens brevlåda vid kommunhusets ingång på Stora Torggatan 4.

Allmän information om covid-19

Här finns aktuell och bekräftad information (länkar):

Vanliga frågor och svar

Vad händer vid konstaterade fall av covid-19?

Resurserna för provtagning prioriteras nu till patienter som behöver läggas in på sjukhus och för personal som arbetar inom vård- och omsorg. Övriga med symtom som påminner om covid-19 kommer därför inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Aktuell information på www.skane.se

Har du frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19?

Har du allmänna frågor om coronaviruset? Du får svar på dina frågor via:

Råd till allmänheten

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma för att inte smitta andra. Följ egenvårdsråd på webbplatsen www.1177.se. Har du allmänna frågor kan du ringa 113 13. Ring bara 1177 om du känner dig mycket sjuk, eller behöver sjukvård.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Enligt Folkhälsomyndigheten så är de rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.  

L
get innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu personer över 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19.

Klicka här för teckentolkad information.

 

Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient/elev/brukare/anställd, för någon annan än den som deltar i vården av just denna person. Varken Region Skåne eller Skurups kommun lämnar därför ut några uppgifter om personer och smittade.

Mer om patientsekretess på 1177.

Vad kommunicerar Skurups kommun?

På grund av patientsekretessen kan Skurups kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient. Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19.

Vi kommunicerar endast aktuell och bekräftad information från våra svenska myndigheter om coronaviruset.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar just nu vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer nationella rekommendationer

Skurups kommun följer nationella och regionala riktlinjer från myndigheter och regering.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma för att inte smitta andra. Följ egenvårdsråd på 1177.se.
Har du allmänna frågor kan du ringa 113 13. Ring bara 1177 om du känner dig mycket sjuk, eller behöver sjukvård.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19.

Aktuell information hittar du på www.1177.se.

Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården, eller om du kan stanna hemma för egenvård: https://coronatest.skane.se/

Sjukhus, vård och äldreomsorg

Besöksförbud på kommunens särskilda boende, gäller tills vidare

Kommunens målsättning är att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning med anledning av covid-19. Med hänsyn till de som bor på särskilt boende gäller nu besöksförbud. Undantag görs endast vid vård i livets slutskede och då besök enbart i den enskildes lägenhet, inte i allmänna utrymmen. Vid frågor, prata med personalen på aktuellt boende.

Besöksförbud gäller inte sjukvårdspersonal, ambulanspersonal eller annan personal som måste vara i lokalen för nödvändig yrkesutövning.Det finns affischer till besökare att vara extra noga med bland annat god handhygien, innan ev besök hos äldre och sjuk anhörig.
 

Rutin på förskola och skola med anledning av coronaviruset

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning. Rutinen för kommunens förskolor, skolor, gymnasium och vuxenutbildning är:

 • Vid ett eller flera symptom så som hosta, snuva, halsont, feber eller andningssvårigheter även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma.
 • Håll ditt barn hemma till dess att barnet är symptomfritt. Enligt Folkhälsomyndigheten så är de rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet att man har en klinisk och allmän förbättring med feberfrihet i minst två dygn samt minst 7 dygn efter de första tecknen på symtomBlir barnet/eleven sjuk under skoltid så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven.

 • Friska barn och elever ska gå till skola och förskola
 • För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Folkhälsomyndighetens information om skola och förskola

Varför stänger ni inte alla skolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar våra verksamheter enligt nationella lagar och förordningar.

Länk: Skolverkets information

Vad händer om en vårdnadshavare väljer att håller sina barn hemma från skolan?

Skolverket rekommenderar skolor att inte ge ogiltig frånvaro men det är upp till varje skolas rektor att ta sådana beslut.

Skurups kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Utifrån den analysen identifierar vi behov av förbyggande och förberedande åtgärder. Våra centrala myndigheter och Smittskydd Skåne har hög kompetens att bedöma vilka åtgärder som är effektiva, vilka som inte är effektiva och vilka som faktiskt kan ge oönskad effekt.

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter ska alltså driva och genomsyra vårt arbete i kommunen.

Vilka verksamheter i Skurups kommun är stängda tills vidare?

 • De öppna dagverksamheterna Kristallen i Skurup samt dagverksamheterna i Rydsgård och Skivarp håller stängt tills vidare.
   
 • Den biståndsbedömda dagverksamheten Gläntan på Bruksgården är stängd tillsvidare.
   
 • Aktivitetshuset Pomona håller stängt tills vidare.
   
 • Aktiviteterna på trygghetsboendena Gladan och Tryggve är inställda tills vidare.

   
 • Fr o m fredagen den 20/3 erbjuds endast mat för avhämtning på restaurang Rutger, gäller tills vidare. Ordinarie lunchservering för pensionärer på Restaurang Rutger och övriga serveringsställen är stängd. 
 • Besöksförbud på kommunens särskilda boende, gäller tills vidare. Med hänsyn till de som bor på särskilt boende gäller nu besöksförbud. Undantag görs endast vid vård i livets slutskede och då besök enbart i den enskildes lägenhet, inte i allmänna utrymmen. Vid frågor, prata med personalen på aktuellt boende.

  Folkhälsomyndighetens råd, att personer över 70 år ska iakttaga särskild försiktighet och under en tid framåt begränsa sina sociala kontakter, gäller i hög utsträckning personer som bor på särskilt boende. Varje möte med personer ute i samhället innebär risk för smitta och i förlängningen risk för att fler personer på boendet blir smittade. Vi vill att personer som bor på särskilt boende i nuläget även undviker sociala kontakter som sker utanför boendets lokaler.

  Besöksförbud gäller inte sjukvårdspersonal, ambulanspersonal eller annan personal som måste vara i lokalen för nödvändig yrkesutövning.

 • Myndighetsenheten - bygg har ställt in sina öppna besökstider fr o m 1/4 och tillsvidare.

Får man besöka Skurups kommuns andra verksamheter?

Vi avråder från besök i våra övriga kommunala verksamheter. Detta för att undvika smittspridning.

Om besöket är nödvändigt råder följande försiktighetsåtgärder:

 • Håll avstånd
 • Ha en god handhygien och tvätta händerna ofta och noga
 • Undvik handhälsning

Om man har symtom även om de är milda så som snuva, hosta, halsont, feber är man välkommen tidigast två dagar efter tillfrisknande.

Vad gör Skurups kommun för det lokala näringslivet?

Åtgärder och stöd som är vidtagna med anledning av covid-19

 • Ger anstånd på alla kontroll- och tillsynsavgifter till den 31:e augusti 2020
 • Instiftat "Corona Akuten". Skurups kommun, Företagarna Skurup och Skurups sparbank hjälper och stöttar det lokala näringslivet med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttids-permitteringar m m 

  www.skurup.se/coronavirus-naringsliv

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med söndag 29 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än totalt 50 personer. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige.

 • Fritidsgårdarna kommer att förhålla sig till denna nya förordning och kommer att ta emot max 45 ungdomar i sina verksamheter.
 • Förbudet omfattar inte skolverksamhet.
 • Biblioteket har ställt in alla publika arrangemang under våren.

Vad görs för föreningar och vad gäller för föreningslivet?

För att kommunen ska få en överblick över hur coronaviruset har eller kommer att påverka kommunens föreningar vill vi att kommunens föreningar svarar på "Föreningsenkät - Avseende Corona" senast den 19 april. Vi vill även med enkäten kartlägga om det finns intresse och resurser från kommunens föreningar att mot ett eventuellt bidrag från kommunen hjälpa kommunens äldre kommuninvånare.

Skurups kommun stänger i dagsläget inte några anläggningar utan ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas. Föreningar och organisationer bestämmer själva huruvida de ska ställa in sin verksamhet eller ej. 

 • Årsmöten
  Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller att flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Att årsmöten skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Skurups kommun.
 • Föreningsstöd
  För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset så arbetar kommunen med att hitta lösningar som kan kompensera föreningarnas uteblivna bidrag avseende det lokala aktivitetsstödet, vi återkommer med mer info om detta.  

Läs mer under https://www.skurup.se/forening

Hur pratar jag med mitt barn om coronavirus covid-19?

Överför inte din egen oro på barnen
Det är extra viktigt att du som vuxen håller dig lugn när barnet kommer med sin oro till dig. Du behöver hjälpa barnet att reglera oron och få barnet att känna sig tryggt. Fundera på hur vuxna i familjen pratar om Corona och sin egen oro med varandra. Är det något som barnen kan ta del av, eller ska ni vuxna prata om er egen oro för er själva.

Håll vardagliga rutiner
Kanske är det så att skolan är stängd, barnet får inte vara på förskolan för det uppvisar symtom, eller du som förälder inte kan gå till arbetat av olika anledningar. Barn mår bra av rutiner, och trots att vardagen ser annorlunda ut så är det bra om vardagliga rutiner kan hållas. Gå upp på morgonen, äta frukost, planera för dagen och lägga sig i vanlig tid.

Ta dig tid
Ta dig tid att lyssna på barnets oro och frågor. Svara så ärligt du kan, med fakta. Lyssna in vad barnet egentligen säger. Ställ följdfrågor på det som barnet berättar. Var nyfiken. Till äldre barn kan det ställas direkta frågor; Är du orolig för Corona? Vad tänker du när du ser allt på nyheterna?  Men ta dig även tid att prata om annat. Barnet behöver känna att det finns en vardag som inte handlar om Corona också.

Ge lugn och trygghet
När du vet vad barnet är orolig för kan du lättare hjälpa. Är barnet orolig för att själv bli smittad? Är hen orolig för mormor eller sin klasskamrat? Kanske är hen orolig att maten ska ta slut i affären?  Fråga barnet vad hen behöver för att känna sig lugnare. Oftast vet barnet själv vad det behöver. Kom annars med förslag och idéer. Kanske ni kan ringa mormor dagligen? Kanske behöver barnet veta att du kommer se till att de alltid har mat.

Inge hopp
Det finns många som jobbar för att ta hand om Corona. Det finns experter som hjälper samhället hur vi ska agera och sjukvården gör ett fantastiskt jobb. Berätta för barnet att du kommer hålla dig uppdaterad och att du kommer berätta om viktiga saker som sker. Saker som ställs in nu kommer ni kunna göra senare.

Har biblioteken öppet?

Huvudbiblioteket i Skurup är öppet som vanligt. Biblioteksfilialerna är stängda fr o m 19 mars.

Biblioteksfilialerna i Abbekås, Rydsgård och Skivarp är stängda tills vidare på grund av personalbrist.
"Öppet bibliotek" i Rydsgård är fortfarande öppet. Vi hoppas att våra filialer snart kan öppna igen.

Inställda evenemang

För att förhindra ev smittspridning och för att alla våra besökare ska känna sig trygga när de besöker oss, så har vi bestämt att vi ställer in alla publika arrangemang under våren.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-09-16

Kontakt

För allmän information om viruset och sjukdomen ring 113 13

Kontaktperson:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med söndag 29 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än totalt 50 personer. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige.

Utlandsresor

Svenska utrikesdepartementet avråder nu från alla resor utomlands.

De svenska ambassadernas hemsidor är främsta informationskanal för hur svenskar som befinner sig utomlands påverkas av att gränser stängs mot Sverige och i andra länder.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?