Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet är ett bidrag som ägare till fristående förskolor och skolor kan få för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extraordinärt stöd eller för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning. Skollagen 16 kap. 54 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2016:550). Exempel på extraordinärt stöd är (se Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU19 här): - tekniska hjälpmedel (t.ex. hörseltekniska hjälpmedel) - särskilda läromedel - assistenthjälp - anpassning av skollokal. - stöd för inlärningssvårigheter beroende på språkliga eller sociala faktorer - stöd till elever med olika förståelsenivå och kunskapsprofiler

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-06-03