Förskoleutveckling

Flerstämmig undervisning i förskolan

Den övergripande målsättningen för programmet, som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021, är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande

 

För förskollärare

 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

För förskolan

 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

För förvaltning- och huvudmannanivå

 • Ökad kunskap om på vilket sätt undervisning i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
 • De medverkande huvudmännen stödjer och främjar förskollärarnas undervisningsuppdrag.
 • De medverkande huvudmännen ger kollegiala lärprocesser större utrymme.
 • De medverkande huvudmännens skapar strukturer och incitament för att möjliggöra fortsatt utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Små barns lärande

Forskningsprojektet - Små barns lärande gav förskollärare insikt om att dokumentationen bör handla om enskilda barns lärande. Två förskolor i Skurup har deltagit i FoU-programmet Små barns lärande som startade 2013 och avslutades 2017. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor. Forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet med Ifous som projektledare. Slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande laddar du ner genom att klicka på länken.

Syftet med projektet:

 • utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ge en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande
 • förskollärare utvecklar kompetenser för att observera och dokumentera små barns lärande
 • skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av och stödfunktioner för kvalitetsarbetet

Under projektets gång kommer ett antal utvecklingsseminarier, lokala seminarier samt nätverksträffar att hållas samtidigt som forskningen sker parallellt.

 • På seminariet kommer deltagare på alla nivåer att mötas för att ta del av:
 • inspirationsföreläsningar, samtal och gruppövningar
 • erfarenhetsutbyte mellan kommuner och förskolor
 • rapportering från forskningsprocessen Deltagarna kommer att få uppgifter att arbeta vidare med på hemmaplan. Dokumentation kommer att göras med hjälp av en gemensam plattform.

Förskolorna som deltagit är Elisefreds och Vångens förskola i Skurup.

Sidansvarig: Marie Cornmark
Sidan uppdaterad 2021-08-23