Myndighetsenheten för miljö och byggnad  har enligt Plan- och bygglagen tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt. Ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.