Biotopskydd

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.

Huvudsyftet med biotopskyddet är att långsiktigt bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden
(så kallat generellt biotopskydd):

• Alléer (minst 5 träd)
• Källor med omgivande våtmark, högst 1 hektar
• Odlingsrösen
• Pilevallar
• Småvatten och våtmarker, högst 1 hektar
• Stenmurar
• Åkerholmar, högst 0,5 hektar

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2014-08-08