Letar du senast antagna detaljplaner? Titta här

På den här sidan hittar du detaljplaner som antagits under de senaste 5 åren.

Abbekås

 • Detaljplan för Abbekås/Örmölla 2:12 (hamnen)
  Detaljplanens syfte är att kunna tillföra hamnen ytterligare sjöbodar och mindre utveckling av befintlig verksamhet, detta utan att hamnverksamheten och allmänhetens tillgång ska påverkas. Abbekås hamn måste även ta ett steg i rätt riktning mot minskad klimatpåverkan, därför föreslås ett miljöhus för avfall, en spolplatta för båtbottentvätt samt en "båttoalettömningsstation" där båtarna kan lämna sitt toalettavfall och därmed förhindra att det dumpas i havet. 

 • Detaljplan för Mossby 10:25 (golfklubben)
  Planens syfte är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra 6 nya bostäder i anslutning till befintlig golfbana.

 • Detaljplan för Örmölla 13:202 och 13:205
  Syftet med planen är att undersöka möjligheten att bebygga del av planområdet med friliggande enbostadshus samt att synliggöra befintliga gravhögar i området. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-02-24, men har inte vunnit laga kraft.

 • Detaljplan för Örmölla 13:14
  Syftet med planen är att ge möjlighet att bebygga tomten med tre nya hus. Planen är centralt belägen i Abbekås, i korsningen Kalmarvägen/Kustvägen.

 • Detaljplan för Örmölla 13:15
  Ett förslag till ändring av detaljplanen för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

 • Detaljplan för Örmölla 26:15
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 20 enfamiljshus. Husen ska uppföras i skånsk byggnadstradition med bland annat putsade fasader.

 • Detaljplan för Del av Örmölla 37:1 m.fl., (KULLOMRÅDET - norr)
  Tio tomter är mellan 7-800 m2, fem mellan 8-900 och fyra mellan 9-1000 m2. Byggrätten, som är relaterad till tomtstorleken, varierar mellan ca 210 - 360 m2. Garage och uterum ingår i byggrätten. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter är en tredjedel av fastighetsarean. Bebyggelsen uppförs med skånsk karaktär i putsad lättbetong. Taken täcks med rött lertegel och uthus med papp och trekantsläkt.

Rydsgård

 • Detaljplan för Örsjö 16:101
  Detaljplaneändringen görs huvudsakligen för att kunna bebygga området med minst 12 nya bostäder i upp till 2 våningar. Träden som finns på området idag, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
   
 • Detaljplan för Örsjö 1:63
  Fastigheten Örsjö 1:63 ligger centralt i Rydsgård alldeles invid stationen. Området innehåller idag en lagerlokal med asfalterade ytor för upplag och kan sägas vara dåligt utnyttjat i förhållande till det centrala läget. Därför har ett förslag till detaljplan tagits fram för att tillåta en utveckling av området med bostäder, service och pendlarparkering.
   
 • Detaljplan för Örsjö 1:51 (idrottshall i Rydsgård)

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en idrottshall/gymnastiksal väster om befintlig grusplan. Detaljplanen ska också legalisera grusplanen. En mindre del av ena gräsplanen ingår också i planområdet. Syftet med detta är att möjliggöra en utökning av befintlig läktare.

  Planen ska också säkerställa en trafiksäker utfart från Örsjö 1:53 och möjliggöra trafiksäkerhetsåtgärder kring Hallenborgskolan.

 • Detaljplan för del av Örsjö 21:14 (Väster om Möllegården)
  Inom området föreslås 25 enfamiljshus i 2-plan med 3,5 meter byggnadshöjd, vilket innebär hus i ett plan eller i 1½-plan. Tak skall utföras av rött tegel. Byggrätten varierar med hänsyn till tomtstorleken mellan ca 180 - 270 m2. Garage och uterum ingår i byggrätten. Fasader skall putsas, dock får fasader i det centrala kvarteret och på garage och uthus uppföras i trä.  

Skivarp

 • Ändring av detaljplan (tillägg till planbestämmelser) Skivarps samhälle
  Syftet med planen är att överföra huvudmannaskapet för allmän platsmark inom planområdet, från Skivarps vägförening till Skurups kommun. Samma regler för allmän platsmark kommer därför att gälla för hela Skivarps samhälle.

Skurup

 

 • Upphävande av del av detaljplan för Skurup 48:41
  I den norra delen av detaljplan för Skurup 48:41 m.fl. finns en gata planlagd som lokalgata inom allmän platsmark. Denna bestämmelse innebär att gatan ska vara inom kommunalt huvudmannaskap. Eftersom vägen idag sköts av de boende som använder vägen som tillfart till sina fastigheter vore det mer lämpligt med enskilt huvudmannaskap för gatan i form av en samfällighet. Därför föreslås ett upphävande av den del av detaljplanen för Skurup 48:41 m fl. som innefattar lokalgatan. 

 • Detaljplan för Skurup 51:44 m fl
  Området var tidigare planlagt för gatutrafikändamål (förbifart) samt park eller plantering. Detaljplanen har dock aldrig genomförts, vilket innebär att varken förbifarten eller parken har anlagts. Marken är idag utarrenderad för odling och hästhållning och eftersom det inte finns några planer på att anlägga förbifarten på grund av att man har lagt förbifarten längre västerut, så är syftet med den nya detaljplanen att undersöka möjligheten att bebygga området med bostäder istället.  Cykelvägen, som förbinder Mackleanskolan/Mariaskolan med Storkvägen, förlängs genom planområdet och förväntas förlängas ytterligare i en senare etapp. Den befintliga cykelvägen utmed Västergatan säkras i detaljplanen.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 del 2
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning för en del av området från natur till område för verksamhet. Anledningen till att kommunen vill ändra användning från natur till verksamheter är att befintliga företag på fastigheterna Företagaren 1 och Företagaren 8 ska kunna utöka sina verksamheter utan att behöva omlokaliseras. En del av marken är idag planlagd för industriändamål men en remsa som är planlagd för natur avskärmar detta område från verksamheterna på Företagaren 1 och 8 och därför föreslås denna naturremsa plockas bort.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 del 3
  Syftet med föreslagen detaljplan är att tillåta alla typer av Planbeskrivning 3 (19) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer Kommunfullmäktige 2017-07-24 KS 2017.215 Ansvarig Senast reviderad Planarkitekt 2017-05-03 Antagandehandling 2017 verksamheter inom området, det vill säga inte enbart industri, samt att ändra sträckning både på vägarna inom området och på u-området så att det hamnar över befintliga ledningar.

 • Detaljplan för Flintebro 1 mfl
  Syftet med detaljplanen är att pröva om området söder och väster om Flintebrohemmet, norr om Skurups by, lämpar sig för bostadsbebyggelse i 1-2 ½ våning samt att ge möjlighet för tillbyggnad av Flintebrohemmet. I planförslaget föreslås även en första etapp av en gång- och cykelväg som ska förbinda centrala Skurup med Nils Holgerssongymnasiet.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 del 4
  Idag bedrivs ingen verksamhet på fastigheten Skurup 51:19. Området är i gällande detaljplan planlagt för verksamheter, natur samt gata. Syftet med föreslagen detaljplan är att ta bort gatan och endast planlägga för verksamheter. Nya förutsättningar har lett till att gatan inte längre behövs på fastigheten och därför föreslås en ny detaljplan över denna del av fastigheten för att inte låsa den vid något som inte kommer att behövas i framtiden. Syftet är också att ta bort en del av naturområdet som ligger över ledningar och föreslå det som mark för verksamheter, eftersom dessa ledningar ändå ska flyttas.

 • Tillägg till planbestämmelser för Blända 9 inom detaljplan för kv Dammen m fl
  Syftet med förslaget till tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom detaljplan för kv Dammen m fl är att den gällande tomtindelningen upphävs samt att byggnader får q-märkningar. Förändringen är förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande. Förändringen är inte av stor vikt och saknar betydande intresse för allmänheten.

 • Detaljplan för Företagaren 9 m.fl.
  Detaljplanens syfte är att ändra användning från industriändamål till verksamheter samt att ändra användning från gatutrafikändamål till natur och bostäder samt kombinationsboende/verksamheter.  Området som är planlagt för gatutrafikändamål har inte blivit genomfört och kommer heller inte att genomföras. Därav är det lämpligt att ändra användningen.

 • Detaljplan för Skurup 49:73 (Folkhögskolan)
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler studentbostäder på folkhögskolans område och att se över framtida lokalbehov för att kunna integrera folkhögskolans byggnader i syfte att skapa ett campusområde. Detaljplanens syfte är även att ge en bevarandebestämmelse för en av byggnaderna närmast Kyrkogatan. 

 • Kv Henrik
  Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning så att det blir möjligt att göra fastighetsregleringar och att uppdatera planen till nuvarande användningar och bestämmelser samt att upphäva förbudet mot att inreda vindar.

 • Kv Måsen
  Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning så att det blir möjligt att göra fastighetsregleringar och att uppdatera planen till nuvarande användningar och bestämmelser samt att upphäva förbudet mot att inreda vindar.

 • ​Detaljplan för kv Dammen m.fl
  Syftet med ändringen av detaljplanen för kv. Dammen m.fl. innebär att den tomtindelning som gäller för området ska upphävas och att planen uppdateras till nuvarande användningar. I förslaget till ändring av detaljplanen föreslås ny bebyggelse av annan byggnadshöjd än nuvarande. Planen föreslår också ett utökande av byggrätter på Magnus 19, 21 och 25. På fastigheterna är där idag en verksamhet som använder större delen av ytan som brädgård och lager. Där föreslås det istället bli bostäder eller centrumfunktioner. 

 • Skurup 51:34 del 1 och del 2
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa en mer flexibel plan för industri och verksamheter genom att utöka andelen kvartersmark samt att tillåta en högre byggnadshöjd än vad den gällande detaljplanen medger. Detaljplanen möjliggör även en ny tillfart till området.

 • Detaljplan för Skurup 51:7 mfl
  Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheterna 51:7-9 med flerbostadshus eller friliggande villor samt att ge befintlig bebyggelse en varsamhetsbestämmelse som innebär att den inte får förvanskas.

 • Detaljplan för Skurup 48:41
  Syftet med förslaget till ny detaljplan är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheterna med tre enfamiljshus utmed länsväg 768 (nr7-vägen) och upp till fyra bostäder i form av par-, rad-, kedje- eller friliggande hus.

 • Detaljplan för Skurup 50:179 (Östergård) 
  Syftet med planen är att kunna bebygga området med bostäder. Byggnaderna får vara max 2 våningar och ska utformas med fasader av tegel eller puts. Inslag av trä kan tillåtas kring fönsterpartier. Komplementbyggnader kan utföras med fasad av trä. Tak ska vara sadeltak. På grund av buller från Östergatan, tillåts inte huvudbyggnaderna placeras närmare gatan än 35 meter.

 • Detaljplan för Skurup 50:5
  Planens syfte är att möjliggöra för den idrottsverksamhet i form av bågskytte som finns på platsen ska kunna få ett permanent bygglov för sin klubblokal. Planen tas fram med normalt planförfarande på grund av att allmän platsmark tas i anspråk för kultur och fritidsändamål.

 • Detaljplan för Saritslöv 6:17 i Skurup
  Planändringen innebär att ett 5 000 kvm stort område som idag är planlagt för ”bilservice” föreslås kunna utnyttjas för kontor och/eller industriell verksamhet istället.

 • Detaljplan för kv Anna i Skurup

  Syftet med detaljplanen är att tillåta ny bebyggelse i fyra våningar i kv Anna.

 • Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet i Skurup

  En fastighetsplan/tomtindelning har till uppgift att bestämma hur kvartersmark skall indelas i tomter. Fastighetsplanerna/tomtindelningarna är numera ofta ett hinder när man t.ex. vill göra en fastighetsreglering. Därför görs nu en ändring av detaljplanen som endast syftar till att upphäva fastighetsplanerna/tomtindelningar. Upphävandet av fastighetsplaner/tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckning, kvartersnamn, fastighetsgräns eller byggrätt.

 • Ändring av detaljplan för kv Macklean m. fl. i Skurup

  En fastighetsplan/tomtindelning har till uppgift att bestämma hur kvartersmark skall indelas i tomter. Fastighetsplanerna/tomtindelningarna är numera ofta ett hinder när man t.ex. vill göra en fastighetsreglering. Därför görs nu en ändring av detaljplanen som endast syftar till att upphäva fastighetsplanerna/tomtindelningar. Upphävandet av fastighetsplaner/tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckning, kvartersnamn, fastighetsgräns eller byggrätt.

 • Detaljplan för Pastorn 1

  Detaljplanen ger möjlighet att bygga två nya hus i fyra våningar utmed St Torggatan samt att bygga garage, p-platser, uteplatser och miljöhus för de boende. De befintliga husen ges samtidigt möjlighet att ökas på med en våning till.

  Planen antogs av kommunfullmäktige 2011-01-30.

 • Tillägg till planbestämmelser för Skurup 48:60

  Detaljplanen där kvarteret Fullblodet och Russet ingår, antogs av kommunfullmäktige 2010-10-23 och vann laga kraft 2010-11-24. Denna gäller fortfarande men följande tillägg görs till planbestämmelserna inom de markerade områdena:

  Kv. Fullblodet:

  • e2: Minsta tomtstorlek är 300 kvm, sammanlagt får högst 170 kvm bebyggas, av dessa får 20 kvm av byggarean endast uppföras som öppen area. (Den tidigare planbestämmelsen e2 upphävs inom kv. Fullblodet)

  Kv. Russet:

  • p1: Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns, garage ska placeras minst 1 meter från tomtgräns och 6 meter från gata.

   

 • Detaljplan för kv. Rönnen 7 m.fl. i Skurup

  Planens syfte är att fastställa nuvarande användning av parkeringsytan, cykelvägen och gräsytan i detaljplan. Cykelvägen ligger idag som parkering och gräsytan som område för trafik.

  Ett annat syfte är också att inkludera fastigheterna Rönnen 6-11 i den nya detaljplanen, eftersom dessa inte är detaljplanelagda, samt att utfartsförbudet tas bort för de 3 fastigheterna längs med Stamvägen. Planen antogs i maj 2011.

 • Detaljplan för kv Bengt 2 i Skurup
  Syftet med planen är att bebygga fastigheten med ett 8-våningshus eller två 4-våningshus. Planen innebär 32 nya lägenheter. Planen antogs i mars men är överklagad och har därför inte vunnit laga kraft.

 • Detaljplan för Skurup 48:60 m.fl.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av 27 villor och/eller och kedjehus samt befästa befintlig bebyggelse utmed Östergatan. De nya fastigheternas storlek är cirka 900 kvm för villor och 350- 450 kvm för kedjehus. Planen antogs i november 2010.

 

 •  Detaljplan för Skurup 49:16 (östra delen, Söderslänt)
  Den föreslagna bebyggelsen består av enfamiljshus i ett till två plan på avgränsade tomter. Utformningen är skiftande, sett till storlekar och hustyper, men sammanhållen vad gäller materialval och kulörer. I de norra och östra kanterna, ut mot kyrkogården respektive åkermarken, tillåts kedjehus i två våningar, medan byggnadssättet mot odlingslandskapet i söder begränsas till friliggande hus i högst en våning. Också i områdets inre delar föreslås friliggande hus i en våning.

 • Detaljplan för Skurup 45:16 (vid Backgatan)

  Detaljplanens huvudsakliga syfte är att göra en attraktiv avslutning av Skurups tätort mot Zimmermans backe och att därigenom möjliggöra byggande av 10 - 12 hus anpassade till omgivande bebyggelse. Befintlig bebyggelse ges en bevarandebestämmelse som innebär att den inte kan förvanskas.

 • Detaljplan för Svaneholm 2:2 mfl (Nils Holgersson Företagspark)
  Detaljplanen för Svaneholm 2:2 mfl syftar i första hand att utöka möjligheten att etablera handelsverksamhet med sällanköpsvaror inom området.

 • Detaljplan för Skurup 45:72 m.fl. (Elisefred)
  Detaljplanens syfte är att göra en attraktiv avslutning av Skurups tätort mot Zimmermanns backe. Därigenom möjliggörs byggande av 15 – 20 hus som skall ges en modern funktionalistisk prägel som passar in med omgivande bebyggelse längs Svaneholmsvägen och Sandgatan/Spetsgatan. Planens syfte är också att möjliggöra en god utemiljö för Elsefreds förskola.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2017-09-11

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?