Letar du senast antagna detaljplaner? Titta här

Här hittar du detaljplaner som har antagits under de senaste 5 åren.

Vill du få en annan detaljplan hemskickad går det bra att kontakta oss.

Skurup

 

 • Detaljplan för Paketen 4

  Öresundslokaler äger fastigheten Paketen 4 där distributionsföretaget Postpac huserar. Företaget är en av de största privata arbetsgivarna i Skurups kommun och har i dagsläget ont om utrymme för sin verksamhet. Postpac önskar att expandera verksamheten genom att bygga ytterligare 3 000 m2 byggnadsarea. Idag finns cirka 15 500 m2 byggnadsarea inom planområdet som är 27 313 m2 stort, vilket gör att ungefär 55% av fastigheten är bebyggd. För att en expansion av Postpacs verksamhet ska vara möjlig krävs en ny detaljplan.

  Detaljplanen syftar till att huvudsakligen pröva möjligheten att öka utnyttjandegraden från 60% till 65% för att tillgodose verksamhetens expansionsbehov. En ökad byggrätt ger verksamheten möjlighet till förtätning inom sin egen fastighet utan att grönstrukturer eller annan mark utanför planområdet tas i anspråk. Ett annat syfte är att möjliggöra byggnation av ett område som är avsatt i gällande detaljplan för allmänna underjordiska ledningar. Genom att upphäva u-området, vid den del av vattenledningen som inte är i bruk inom planområdet, möjliggörs exploatering av marken.

 • Detaljplan för Skurup 50:179 (ny serviceväg till Prästamosseskolan)

  Detaljplanens syfte är att anlägga en serviceväg till Prästamosseskolan. Vägens placering och marknivå ska i bästa möjliga mån ta hänsyn till befintlig terräng, bebyggelse, verksamheter och natur. Vägen ska förses med bom så att endast behörig trafik har tillträde.

 • Detaljplan för Skurup 49:16

  Aktuellt planområde var tidigare planlagt som natur, men har inget användningsområde. Därför anses det som ett lämpligt område att förtäta i samband med att området Söderslänt direkt söder om blir färdigbyggt.

  Syftet är att tillföra ny bebyggelse i form av 5 parhus med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i området. Ett mindre parti av det befintliga naturområdet behålls som det är idag, i den östra delen av det aktuella området. Syftet är också att säkerställa en gästparkering för cirka 5 bilar i planområdets västra del.

 • Detaljplan för kv. Lejonet

  Detaljplanen för fastigheten Lejonet 14 (tidigare kallad detaljplan för Kv. Julius m.fl.) har tre syften, dels att den gamla stadsplanen ersätts med en ny detaljplan enligt nuvarande lagstiftning, att gällande tomtindelning upphävs samt att verksamheten på fastigheten Lejonet 14 får möjlighet till förtätning inom sin egen fastighet.

  Syftet med upphävandet av tomtindelningen är att ta bort en äldre otidsenlig reglering av markanvändning som är ett hinder för framtida förändringar. Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av fastigheter inom tätorten då tomtindelningen inte får frångås.

 • Detaljplan för kv. Staren

  Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelningarna som gäller för området, så att det blir möjligt att genomföra fastighetsregleringar inom kvarteren. Detaljplanen innebär även att fastigheten Väduren 10 ges möjlighet att bebyggas med bostäder eftersom växthuset, som fanns på fastigheten tidigare, har rivits och marken kommer att saneras. Väduren 10 är en centralt belägen fastighet och tanken är att tillåta en mer stadsmässig och tätare karaktär på bebyggelsen som markerar entrén till Skurups centrum. 

  Syftet är även att uppdatera planen till nuvarande användningar och bestämmelser. Den befintliga gång- och cykelvägen i planområdets östra del är idag planlagd som gata, detta föreslås ändras till park. Den befintliga villabebyggelsen i området uppdateras ned nuvarande byggnadshöjder och vissa fastigheter får möjlighet att bygga högre. Syftet är också att upphäva förbudet mot att inreda vindarna på de berörda fastigheterna.

 • Detaljplan för kv. Grossisten
  Planområdet är relativt centralt beläget med närhet till Skurups centrum och kollektivtrafik. Marken är idag planlagd för industri men används till en bredare typ av verksamheter, allt från kontor, byggföretag till brukshundklubb. Fastighetsägaren till Grossisten 4 har nyligen tagit över fastigheten och har önskemål om att göra om de befintliga industrilokalerna till att inrymma en bredare typ av verksamheter som inte är störande för omgivningen. Fastighetsägaren har därför hört av sig till Skurups kommun för att undersöka möjligheten att ändra användningen från industri till verksamhetsändamål. Den befintliga detaljplanen tillåter industri, något som inte passar in på större delen av kvarteret idag.

  Skurups kommun har många företag och drivna entreprenörer med lika många idéer. En förutsättning för att nya företag ska etablera sig och för att befintliga företag ska kunna expandera är tillgången på mark och lokaler. I dagsläget är det ont om byggbar mark för verksamheter. Kv. Grossisten inrymmer idag en mängd olika verksamheter som inte har karaktären av industri, trots att detaljplanen medger industri. Kommunen ser därför gärna en blandning av olika verksamheter i kvarteret.

 • Detaljplan för Skurup 51:2 
  Syftet med förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Skurup 51:2 är att redan detaljplanelagt område föreslås få uppdaterade och delvis ändrade planbestämmelser. Idag är där ingen verksamhet som bedrivs på fastigheten. Då där inte finns så mycket ledig mark inom Skurups tätort är det viktigt att den som finns tas tillvara på och bebyggs. Den aktuella fastigheten omges av verksamheter av olika slag och för att öka möjligheterna för verksamhet på fastigheten Skurup 51:2 föreslås delvis ändrade planbestämmelser. Istället för att vara planlagd för industri och handel, med bestämmelser som begränsar etableringsmöjligheterna, föreslås användningen verksamheter och handel för att möjliggöra för fler sorters företag att etablera sig på fastigheten. Planförslaget syftar också till att möjliggöra för högre byggnader som kan uppta större yta på fastigheten.

 • Upphävande av del av detaljplan för Skurup 48:41
  I den norra delen av detaljplan för Skurup 48:41 m.fl. finns en gata planlagd som lokalgata inom allmän platsmark. Denna bestämmelse innebär att gatan ska vara inom kommunalt huvudmannaskap. Eftersom vägen idag sköts av de boende som använder vägen som tillfart till sina fastigheter vore det mer lämpligt med enskilt huvudmannaskap för gatan i form av en samfällighet. Därför föreslås ett upphävande av den del av detaljplanen för Skurup 48:41 m fl. som innefattar lokalgatan. 

 • Detaljplan för Skurup 51:44 m.fl.
  Området var tidigare planlagt för gatutrafikändamål (förbifart) samt park eller plantering. Detaljplanen har dock aldrig genomförts, vilket innebär att varken förbifarten eller parken har anlagts. Marken är idag utarrenderad för odling och hästhållning och eftersom det inte finns några planer på att anlägga förbifarten på grund av att man har lagt förbifarten längre västerut, så är syftet med den nya detaljplanen att undersöka möjligheten att bebygga området med bostäder istället.  Cykelvägen, som förbinder Mackleanskolan/Mariaskolan med Storkvägen, förlängs genom planområdet och förväntas förlängas ytterligare i en senare etapp. Den befintliga cykelvägen utmed Västergatan säkras i detaljplanen.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 del 2
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning för en del av området från natur till område för verksamhet. Anledningen till att kommunen vill ändra användning från natur till verksamheter är att befintliga företag på fastigheterna Företagaren 1 och Företagaren 8 ska kunna utöka sina verksamheter utan att behöva omlokaliseras. En del av marken är idag planlagd för industriändamål men en remsa som är planlagd för natur avskärmar detta område från verksamheterna på Företagaren 1 och 8 och därför föreslås denna naturremsa plockas bort.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 del 3
  Syftet med föreslagen detaljplan är att tillåta alla typer av Planbeskrivning 3 (19) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer Kommunfullmäktige 2017-07-24 KS 2017.215 Ansvarig Senast reviderad Planarkitekt 2017-05-03 Antagandehandling 2017 verksamheter inom området, det vill säga inte enbart industri, samt att ändra sträckning både på vägarna inom området och på u-området så att det hamnar över befintliga ledningar.

 • Detaljplan för Flintebro 1 m.fl 
  Syftet med detaljplanen är att pröva om området söder och väster om Flintebrohemmet, norr om Skurups by, lämpar sig för bostadsbebyggelse i 1-2 ½ våning samt att ge möjlighet för tillbyggnad av Flintebrohemmet. I planförslaget föreslås även en första etapp av en gång- och cykelväg som ska förbinda centrala Skurup med Nils Holgerssongymnasiet.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 del 4
  Idag bedrivs ingen verksamhet på fastigheten Skurup 51:19. Området är i gällande detaljplan planlagt för verksamheter, natur samt gata. Syftet med föreslagen detaljplan är att ta bort gatan och endast planlägga för verksamheter. Nya förutsättningar har lett till att gatan inte längre behövs på fastigheten och därför föreslås en ny detaljplan över denna del av fastigheten för att inte låsa den vid något som inte kommer att behövas i framtiden. Syftet är också att ta bort en del av naturområdet som ligger över ledningar och föreslå det som mark för verksamheter, eftersom dessa ledningar ändå ska flyttas.

 • Tillägg till planbestämmelser för Blända 9 inom detaljplan för kv. Dammen m.fl.
  Syftet med förslaget till tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom detaljplan för kv Dammen m fl är att den gällande tomtindelningen upphävs samt att byggnader får q-märkningar. Förändringen är förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande. Förändringen är inte av stor vikt och saknar betydande intresse för allmänheten.

 • Detaljplan för Företagaren 9 m.fl.
  Detaljplanens syfte är att ändra användning från industriändamål till verksamheter samt att ändra användning från gatutrafikändamål till natur och bostäder samt kombinationsboende/verksamheter.  Området som är planlagt för gatutrafikändamål har inte blivit genomfört och kommer heller inte att genomföras. Därav är det lämpligt att ändra användningen.

 • Detaljplan för Skurup 49:73 (Folkhögskolan)
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler studentbostäder på folkhögskolans område och att se över framtida lokalbehov för att kunna integrera folkhögskolans byggnader i syfte att skapa ett campusområde. Detaljplanens syfte är även att ge en bevarandebestämmelse för en av byggnaderna närmast Kyrkogatan. 

 • Kv. Henrik
  Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning så att det blir möjligt att göra fastighetsregleringar och att uppdatera planen till nuvarande användningar och bestämmelser samt att upphäva förbudet mot att inreda vindar.

 • Kv. Måsen
  Syftet med ändringen är att upphäva gällande tomtindelning så att det blir möjligt att göra fastighetsregleringar och att uppdatera planen till nuvarande användningar och bestämmelser samt att upphäva förbudet mot att inreda vindar.

 • ​Detaljplan för kv Dammen m.fl.
  Syftet med ändringen av detaljplanen för kv. Dammen m.fl. innebär att den tomtindelning som gäller för området ska upphävas och att planen uppdateras till nuvarande användningar. I förslaget till ändring av detaljplanen föreslås ny bebyggelse av annan byggnadshöjd än nuvarande. Planen föreslår också ett utökande av byggrätter på Magnus 19, 21 och 25. På fastigheterna är där idag en verksamhet som använder större delen av ytan som brädgård och lager. Där föreslås det istället bli bostäder eller centrumfunktioner. 

 • Skurup 51:34 del 1 och del 2
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa en mer flexibel plan för industri och verksamheter genom att utöka andelen kvartersmark samt att tillåta en högre byggnadshöjd än vad den gällande detaljplanen medger. Detaljplanen möjliggör även en ny tillfart till området.

 • Detaljplan för Magistern 2 m.fl.
  Detaljplanen innebär att skolområdet där Mackleanskolan och Mariaskolan ligger ska ges möjlighet att utvecklas genom att skolorna byggs om och ytorna används mer effektivt. Ett annat viktigt syfte är att skolorna ges möjlighet till samverkan mellan olika verksamheter för effektivare lokalnyttjande och att skapa en "skola i samhället". En ny aula med 350 sittplatser skall integreras i skolbyggnaden. Skolornas byggnadshöjd föreslås öka från 9 meter till 17 meter. Detaljplanen innebär också en ändring av användningen för delar av Prästamossen, som i gällande detaljplan har användningen idrott. I föreslaget detaljplan har den istället getts användningen natur.

 • Detaljplan för Skurup 51:19 (Västra industriområdet)
  Planområdet är idag planlag för industriändamål. Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta alla typer av verksamheter inom området, det vill säga inte enbart industri, samt att ändra sträckning både på vägen inom området och på u-området så att det hamnar över befintliga ledningar. På grund av att det råder oklarheter hur Kaltsjövägen och Norra Olstorpsvägen ska byggas ut, har en stor del av planområdet utgått ur planen tills vidare.

 • Detaljplan för Skurup 51:7 m.fl.
  Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheterna 51:7-9 med flerbostadshus eller friliggande villor samt att ge befintlig bebyggelse en varsamhetsbestämmelse som innebär att den inte får förvanskas.

 • Detaljplan för Skurup 48:41
  Syftet med förslaget till ny detaljplan är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheterna med tre enfamiljshus utmed länsväg 768 (nr7-vägen) och upp till fyra bostäder i form av par-, rad-, kedje- eller friliggande hus.

 • Detaljplan för Skurup 50:179 (Östergård) 
  Syftet med planen är att kunna bebygga området med bostäder. Byggnaderna får vara max 2 våningar och ska utformas med fasader av tegel eller puts. Inslag av trä kan tillåtas kring fönsterpartier. Komplementbyggnader kan utföras med fasad av trä. Tak ska vara sadeltak. På grund av buller från Östergatan, tillåts inte huvudbyggnaderna placeras närmare gatan än 35 meter.

 • Detaljplan för Skurup 50:5
  Planens syfte är att möjliggöra för den idrottsverksamhet i form av bågskytte som finns på platsen ska kunna få ett permanent bygglov för sin klubblokal. Planen tas fram med normalt planförfarande på grund av att allmän platsmark tas i anspråk för kultur och fritidsändamål.

Rydsgård

 • Detaljplan för Örsjö 16:101
  Detaljplaneändringen görs huvudsakligen för att kunna bebygga området med minst 12 nya bostäder i upp till 2 våningar. Träden som finns på området idag, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
   
 • Detaljplan för Örsjö 1:63
  Fastigheten Örsjö 1:63 ligger centralt i Rydsgård alldeles invid stationen. Området innehåller idag en lagerlokal med asfalterade ytor för upplag och kan sägas vara dåligt utnyttjat i förhållande till det centrala läget. Därför har ett förslag till detaljplan tagits fram för att tillåta en utveckling av området med bostäder, service och pendlarparkering.
   
 • Detaljplan för Örsjö 1:51 (idrottshall i Rydsgård)

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en idrottshall/gymnastiksal väster om befintlig grusplan. Detaljplanen ska också legalisera grusplanen. En mindre del av ena gräsplanen ingår också i planområdet. Syftet med detta är att möjliggöra en utökning av befintlig läktare.

  Planen ska också säkerställa en trafiksäker utfart från Örsjö 1:53 och möjliggöra trafiksäkerhetsåtgärder kring Hallenborgskolan.

 • Detaljplan för del av Örsjö 21:14 (Väster om Möllegården)
  Inom området föreslås 25 enfamiljshus i 2-plan med 3,5 meter byggnadshöjd, vilket innebär hus i ett plan eller i 1½-plan. Tak skall utföras av rött tegel. Byggrätten varierar med hänsyn till tomtstorleken mellan ca 180 - 270 m2. Garage och uterum ingår i byggrätten. Fasader skall putsas, dock får fasader i det centrala kvarteret och på garage och uthus uppföras i trä.  

Skivarp

 • Ändring av detaljplan (tillägg till planbestämmelser) Skivarps samhälle
  Syftet med planen är att överföra huvudmannaskapet för allmän platsmark inom planområdet, från Skivarps vägförening till Skurups kommun. Samma regler för allmän platsmark kommer därför att gälla för hela Skivarps samhälle.

Abbekås

 • Detaljplan för Abbekås/Örmölla 2:12 (hamnen)
  Detaljplanens syfte är att kunna tillföra hamnen ytterligare sjöbodar och mindre utveckling av befintlig verksamhet. Detta utan att hamnverksamheten och allmänhetens tillgång ska påverkas. Abbekås hamn måste även ta ett steg i rätt riktning mot minskad klimatpåverkan. Därför föreslås ett miljöhus för avfall, en spolplatta för båtbottentvätt samt en "båttoalettömningsstation", där båtarna kan lämna sitt toalettavfall och därmed förhindra att det dumpas i havet. 

 • Detaljplan för Mossby 10:25 (golfklubben)
  Planens syfte är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra 6 nya bostäder i anslutning till befintlig golfbana.

 • Detaljplan för Örmölla 13:202 och 13:205
  Syftet med planen är att undersöka möjligheten att bebygga del av planområdet med friliggande enbostadshus samt att synliggöra befintliga gravhögar i området. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-02-24, men har inte vunnit laga kraft.

 • Detaljplan för Örmölla 13:14
  Syftet med planen är att ge möjlighet att bebygga tomten med tre nya hus. Planen är centralt belägen i Abbekås, i korsningen Kalmarvägen/Kustvägen.

 • Detaljplan för Örmölla 13:15
  Ett förslag till ändring av detaljplanen för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

 • Detaljplan för Örmölla 26:15
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 20 enfamiljshus. Husen ska uppföras i skånsk byggnadstradition med bland annat putsade fasader.

 • Detaljplan för Del av Örmölla 37:1 m.fl., (KULLOMRÅDET - norr) 
  Tio tomter är mellan 7-800 m2, fem mellan 8-900 och fyra mellan 9-1000 m2. Byggrätten, som är relaterad till tomtstorleken, varierar mellan ca 210 - 360 m2. Garage och uterum ingår i byggrätten. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter är en tredjedel av fastighetsarean. Bebyggelsen uppförs med skånsk karaktär i putsad lättbetong. Taken täcks med rött lertegel och uthus med papp och trekantsläkt.
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2019-07-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?