En möjlighet och utmaning att förbättra och utveckla våra verksamheter

Kvalitet och resultat, systematiska kvalitetsarbetet

Genom skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta avskaffades kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning.

Rektors/förskolechefens uppdrag är att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor.

Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken mån verksamheten förverkligar nationella och kommunala mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter att förbättras. I kvalitetsarbetet analyseras också hur resurserna fördelas, hur ledarskap utövas, hur organisationen av det pedagogiska arbetet ser ut och hur nöjda föräldrar, barn och elever är.

I Skurups kommun har vi ett gemensamt kvalitetssystem för all förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola. En del i kvalitetsarbetet består i att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Våra kvalitetsmätningar görs med ett medborgarperspektiv och syftar ytterst till att säkra att barn och elever får den bästa utbildning de kan få.

Exempel på metoder som används för att regelbundet följa upp verksamheten:

  • Observationer och besök i verksamheten.
  • Prov- och betygsresultat.
  • Statistik om personal i förskola, skola och fritidshem.
  • Enkäter till elever, föräldrar och medarbetare.
  • Kvalitetsdialog mellan politiker, skolledare och förvaltning.

Vi vill veta vad föräldrar och elever tycker

Kvalitetsuppföljning är viktigt för att utveckla verksamheten och för att ge föräldrar information. Vill du veta mer om varje skolans kvalitetsarbete vänder du dig till rektor/förskolechef på respektive enhet. Föräldrar och elever behöver information om förskolors och skolors kvalitet för att kunna göra väl underbyggda val av förskola och skola.

Utöver detta görs fördjupade utvärderingar och analyser av särskilda frågeställningar. Kommunen använder också statistik och jämförelser som presenteras av andra, som Skolverket, de fackliga organisationernas rankningslistor och Sveriges kommuner och landsting.

Vi ser synpunkts- och klagomålshanteringen som ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete. Dels ger det viktig information för den specifika verksamheten som får en möjlighet att förbättra sitt arbete. Dels ger en samlad kunskap om alla synpunkter och klagomål viktig information till kommunledningen som kan ge upphov till nya arbetssätt eller förbättrad organisation.

Skol- och utbildningsförvaltningen ska dessutom enligt skollagen (4 kap 8 §) hantera klagomål på ett särskilt sätt. Det är huvudmannens ansvar att på lämpligt sätt informera barn, elever och vårdnadshavare om rutinerna. Syftet med klagomålshanteringen är att ge huvudmannen och skolorna en möjlighet att rätta till bristerna innan det går så långt att det blir en anmälan till Skolinspektionen eller BO.

Synpunkter och klagomål

Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål personligen, per telefon eller skriftligen. För skriftliga synpunkter/klagomål finns Synpunktsbladet.

Blanketten finns också i Information Skurup, på alla avdelningar i kommunhuset och på biblioteket. Om du vill kan du vara anonym, men nackdelen är att vi då inte kan ta kontakt med dig och berätta hur vi följer upp dina synpunkter/klagomål.

Synpunkter och klagomål som enbart rör förskola och skola

Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola ska du först prata med klassföreståndare eller personal på skolan eller förskolan. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem kan du gå vidare. Nästa steg blir då att vända sig till ansvarig förskolechef eller rektor för prata om ditt klagomål. Om du fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål och det handläggs av tjänsteman för skol- och utbildningsförvaltningen. I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar.

Är du inte nöjd med svaret från skol-  och utbildningsförvaltningen  eller genomförda åtgärder kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt klagomål.

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-08-11