Historik

Den 7 januari 1979 är det officiella startdatumet för Kommunala Musikskolan i Skurup.

 

Musiklektioner på f.d Mackleanskolan

Dessförinnan fanns 11 veckotimmar som staten betalade, där musiklärarna som fanns på framförallt Mackleanskolan gav lektioner till intresserade elever. Det var i början en kantor samt en militärmusiker från Ystad som stod för lektionerna innan innan musiklärare Stig Moberg tillträdde år 1973.

I starten annonserade den dåvarande skolstyrelsen ut två tjänster, en halv gitarrtjänst, samt en och en halv pianotjänst. Ensembleverksamhet kunde inte byggas upp, då blåsinstrument saknades. Efterhand som lärare gick ner i tjänst eller slutade kunde blåslärare anställas. Fler elever började strömma till och små ensembler samt en skolorkester startades.

Musikskolans expedition och undervisningslokaler har genom åren skiftat. I början var expeditionen i ett litet rum bakom aulan, och de flesta lektioner hölls i aulan. Så småningom hamnade expeditionen på Mackleanskolan, för att därefter flytta tillbaka till Rutgerskolan och den gamla vaktmästarbostaden, medan lektioner hölls i lokaler runt om i kommunen som för tillfälligt var lediga.

Tre nya undervisningsrum 1998

1998 fick skolan tre undervisningsrum samlade på Rutgerskolans tredje våning, vilket underlättade samarbete på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Blockflöjtsundervisningen fortsatte dock ute på elevernas respektive skola.

Musikskolan i Skurup omfattade under en lång period cirka 2,5 heltidstjänster. Efterfrågan har dock varit långt större, och det har många gånger under årens lopp diskuterats att utöka Musikskolan men det har inte lyckats på grund av kommunens ekonomi. Vid ett tillfälle på 90-talet drev några politiker frågan i fullmäktige att Musikskolan skulle läggas ner, dock utan framgång.

1985 tog man bort gitarrtjänsten av ekonomiska skäl, och då hade vi lite drygt 100 elever i instrumentalundervisning. Fem år senare kunde en gitarrlärare åter anställas, efter att några föräldrar till barn i musikskolan mobiliserat opinion bland föräldrar, lärare, politiker och journalister.

Under fyra terminer 1993-95 var blockflöjtsspel obligatoriskt ute på skolorna efter ett politiskt beslut. Syftet var att alla barn skulle träna motorik, rytm och samspel. Skillnaden mellan dem som övade hemma och dem som inte gjorde det blev dock stora, och blockflöjtsundervisningen blev åter frivillig.

1998 startades Kulturskolan i Skurup, där Musikskolan utgjorde en del tillsammans med bild, dans, textil, cirkus och musiklek.

2004 genomfördes för första gången Gala i Sydost, ett samarrangemang mellan Musik- och Kulturskolorna i Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurup. En 100-hövdad orkester gjorde då tillsammans med gästartister en turné till de fem kommunerna.

Under de följande åren har skolan utvecklats och stärkts. Antalet elever gick från 329 år 2004 till 437 år 2012. Skolan har fått en viss utökning av budgeten åren 2009, 2011 och 2014.

Vinter- och vårspelsprojekt 

Vinterspels- eller Vårspelsprojektet är ett samspelsprojekt som genomförs på vårvintern varje år sedan 2004. Musikeleverna får under fem veckor byta lärare och välja i ett stort smörgåsbord av ensembler och aktiviteter. Detta frigör mycket av kreativitet och experimentlust hos både lärare och elever. Projektet är unikt för Skurups Kulturskola.

Från läsåret 13/14 får Kulturskolans blockflöjtsundervisning inte längre drivas på skoltid. Istället erbjuds skolorna att köpa verksamhet av Kulturskolan, med inriktning på måluppfyllelse enligt läroplan. MUISK i förskoleklass, musik/rytmik i år 2, samt klassorkester i år 2 är några av de ämnen som erbjuds.

Läsåret 14/15 startades Testpiloterna, där barn under ett läsår får prova att spela olika instrument.

 

 

 

Sidansvarig: Webbmaster
Sidan uppdaterad 2021-08-26