Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Trafik och infrastruktur

Här kan du läsa om allt som rör trafik och gator samt aktuella projekt inom kommunen.

Skurups kommun håller på att ta fram en ny trafikplan för Skurups tätort. Mer information om trafikplanen kommer att publiceras här efter hand.

Ny hastighetsplan för Skurups tätort

Kommunen har även tagit fram en hastighetsplan för Skurups tätort. Ambitionen är att vara konsekvent så att samma typ av väg har samma hastighet. Så många vägar som möjligt ska vara självförklarande, trafikanterna ska lättare förstå vilken den högsta tillåtna hastigheten är på en viss typ av väg och varför. Samtliga kommuner håller successivt på att modernisera sitt hastighetssystem i tätorterna.

System med främst 30, 40 och 60 km/tim kommer att bli allt vanligare i tätorterna, vilket är ett sätt att skapa mer attraktiva och hållbara städer och tätorter.

Hastighetsplanen har också tagit hänsyn till ”Strategier för hastighetsdämpande åtgärder” som beslutades i Kommunfullmäktige § 12/2010.

Efter ett remissförfarande under 2011 beslutade Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad, i dess egenskap av trafiknämnd, om ett slutligt förslag enligt bifogad karta (se länk i högerspalten).

Med hänsyn till inkomna yttranden och centrala rekommendationer (Nollvisionen och ”Rätt fart i staden”) bibehålls 30 km/tim i de bostadsområden som har detta idag.

Eftersom man från centralt håll ännu inte är beredd att avskaffa 50 och 70 km/tim bibehålls 50 km/tim på de infarter som saknar särskilt separerad gång- och cykelbana.

Genomförandet beräknas ske under april 2013.

Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för de nya hastighetsgränserna i Skurups tätort:

 • Gågata inom norra delen av Stora Torggatan. Gångfartsområde på del av Kyrkogatan när ombyggnadsarbetena är avslutade. 
 • 30 km/h på gator vid skolor och förskolor samt i vissa bostadsområden.
 • 40 km/h på bostads- och huvudgator samt på gator i industri- och        verksamhetsområden.
 • 50 km/h på infartsvägar utan separerad gång- och cykelbana
 • 60 km/h på infartsvägar med separerad gång- och cykelbana

Analys av förändringen:

 • Ökad tydlighet jämfört med dagsläget då samma typ av gata ges hastighetsgräns
 • Positivt att inga bostadsgator får höjd hastighet jämfört med dagsläget.
 • Tar tillvara gatans karaktär och anpassar hastigheterna efter denna då det finns en skillnad mellan huvudgator och bostadsgator.
 • Det finns en skillnad mellan infartsvägarna och huvudgatorna, vilket än mer stärker karaktären och gör de tydligt för trafikanterna. I förlängningen bör detta leda till ökad acceptans och efterlevnad.
 • 30 km/h blir vanligt förekommande vilket grundar sig på Nollvisionens och Rätt fart i stadens säkerhetsfilosofi. Risken för personskador minskar där hastigheten är högst 30 km/h där oskyddade trafikanter blandas med biltrafik.
 • Lägre hastighetsgränser sett till hela tätorten påverkar bil- och kollektivtrafikens tillgänglighet negativt. På flera viktiga länkar för biltrafiken höjs dock hastigheten vilket får ses som positivt.
 • Hastighetssystemet är anpassat i huvudsak efter det system med jämna hastighetssteg som Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting förordar och som antas bli det vanligaste i framtiden.

Motiv till nya hastigheter

Skurups kommun har ett ansvar att bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Kommunens uppfattning är att de föreslagna hastighetsgränserna, på varje enskild sträcka, medverkar till en helhet i form av ökad tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa.

 

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2013-04-25
Kontakt
Kontaktperson:
Ingmar Thorén
Planeringsingenjör
Tel: 0411-53 61 23

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.