Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Landsbygdsutveckling

Kommunen är känd som Nils Holgerssons hembygd och en stor del ingår i det bördiga åkermarksbälte som sträcker sig längs Skånes syd- och västkust.

Kor vid skoljordbruket på Nils Holgerssongymnasiet

Leader

Skåne har genom landsbygdsprogrammet tillgång till EU:s Leaderprogram. Det unika med Leadermetoden är att företag, kommuner och föreningar tillsammans och på lika villkor beslutar om innovativa projekt på landsbygden. Leadermetoden ger alla i bygden möjlighet att påverka utvecklingen.

Kontaktperson för offentlig sektors (för Skurups kommun) medverkan i Leader Söderslätt är näringslivschef Magdalena Hellström, se kontaktrutan till höger.

LLU-Lokalt Ledd Utveckling

Nu startar en ny programperiod i hela EU, LLU - Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden. Söderslättskommunerna har lämnat in en avsiktsförklaring som innebär att vi står bakom arbetet att ta fram och skriva en ny lokal utvecklingsstrategi.

Utvecklingsstrategin som arbetas fram gäller för perioden 2014-2020. Strategin ska vara klar att lämnas in till Jordbruksverket senast 8 december 2014.

Landsbygden och dess karaktär

Idag bor omkring 30 % (ca 4 000 personer) av kommunens befolkning på landsbygden eller i de mindre byarna. Det är en betydande andel och det är landsbygdsbefolkningen som genom generationers brukande av jorden format det öppna odlingslandskap som idag är så karaktäristiskt för Skurups kommun.

Det är av stor vikt att den spridda bebyggelsen på landsbygden får vara kvar och att den används.

På senare år har intresset för att bosätta sig på landsbygden ökat och många efterfrågar bostäder och tomter i enskilda lägen. På vissa platser i kommunen går det väldigt bra att foga in ny bebyggelse medan andra områden är betydligt känsligare. Eftersom landsortskaraktären och de välbevarade bymiljöerna är kommunens signum är det viktigt med noggranna avvägningar när det handlar om nylokalisering utanför de större tätorterna.

Översiktsplanen

Hur ser Skurups kommun på ny bebyggelse på landsbygden? Kommunen antog aktuell översiktsplan 2009 där man redovisar synen på hur mark- och vattenområden ska användas. I kapitlet "bebyggelse utanför planlagda områden" kan du läsa mer om hur kommunen föreslår att landsbygden ska utvecklas, se länk i högerspalten.

Webbredaktör: Magdalena Hellström
Sidan senast ändrad: 2016-01-19
Kontakt
Kontaktpersoner:
Magdalena Hellström
Jennie Luthander

Magdalena Hellström
Enheten för näringsliv, arbetsmarknad och information
Tel: 0411-53 64 00

Frågor om översiktsplan och bebyggelse:
Jennie Luthander
Planarkitekt
Tel: 0411-53 60 47

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.