Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Sotning

En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Eldstäder är alltså en vanlig orsak till bränder.
Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort vilket minskar riskerna för att bränder ska uppkomma samt minskar skadan vid en eventuell brand.

Sotning är dessutom bra för ekonomin och miljön. En ren panna är effektivare, drar mindre bränsle och är mer ekonomisk än en sotig panna. Dessutom minskar utsläpp av miljöfarliga ämnen om man sotar regelbundet.

Kommuninvånare kan välja utförare av sotning och brandskyddskontroll

Skurups kommun har upphandlat tre företag som för kommunens räkning kommer erbjuda invånarna sotning och brandskyddskontroll. Det är upp till var och en vilket företag som man vill ska utföra sotning och/eller brandskyddskontroll men gör man inget val kommer man per automatik bli placerad hos det företag som fick mest poäng i upphandlingen som har genomförts dvs. SIMAB Sotarna i Skåne. En gång per år har man möjlighet att göra ett omval av vilket sotningsföretag man vill ha.

Kostnaden, som är densamma oavsett vilken entreprenör som väljs, följer den taxa som kommunfullmäktige har antagit. Det finns också möjlighet att som tillval välja att tjänsterna utförs kvällstid, vilket då innebär en vardag mellan kl 17.00 – kl 20.00. Dessutom kan du välja att sotning utförs med roterande sotningsteknik istället för traditionell teknik. Fördelen med roterande teknik är att det ger en högre renhetsgrad efter sotning. Roterande teknik skall användas vid tjärbeläggning. Om du inte gör ett aktivt val kommer den entreprenör som fått mest poäng vid upphandlingarna att användas för sotning och brandskyddskontroll. Du kommer att aviseras en dagtid för utförandet och traditionell sotningsteknik kommer att användas. 

Möjlighet för fastighetsägare att sota själv

Även fortsättningsvis är grundprincipen att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme att låta en fastighetsägare eller någon annan som ingår i fastighetsägarens hushåll att själv utföra sotning inom den egna fastigheten.

En förutsättning är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2016-03-07
Kontakt

De entreprenörer som finns tillgängliga att välja för utförande av tjänsten är:

SIMAB Sotarna i Skåne www. simab.se

Skorstensfejarmästare Lundquist www.sotaretrelleborg.se

Skorstensfejarmästarna SYD AB www.sotarna.com

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.