Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Alkoholbrasor - ny brandrisk.
Information från Räddningsverket.

Sedan några år har skorstenslösa kaminer för alkoholbränsle funnits på den svenska marknaden.

I marknadsföringen har felaktigt påpekats att dessa produkter är "möbler" och följaktligen "att inga tillstånd behövs". Försäljning har skett via specialbutiker, möbelhandel och internet. Under det senaste året har försäljningen ökat kraftigt, även via t.ex. varuhus.

Olyckor har inträffat med dessa spisar med mindre bränder som följd. Var uppmärksam!

Sedan några år har skorstenslösa kaminer för alkoholbränsle funnits på den svenska marknaden. Kaminernas främsta funktion är möjligheten att ha en "öppen spis" utan att behöva bygga en skorsten.

De ger emellertid också en hel del värme – mellan 1 och 4 kW – och bränslet är (i de flesta fall) en mycket brandfarlig vätska.

Denna typ av kaminer ska enligt, 5 Kap. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor, genomgå typkontroll och förses med typintyg. Hantering av stora mängder bränsle (mer än 100 liter) på försäljningsställen eller i hemmet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara (SÄIFS 1995:3).

Tills nyligen har det inte funnits någon provningsmetod för skorstenslösa spisar avsedda för alkoholbränsle. Ett antal produkter genomgår för närvarande provning. Provningen innebär kontroll av både funktion och instruktioner.

I marknadsföringen har felaktigt påpekats att dessa produkter är "möbler" och följaktligen "att inga tillstånd behövs". Försäljningskanalerna har varit specialbutiker, möbelhandel och internetförsäljning.

Information om produkter har förekommit i inredningsprogram i de olika TV-kanalerna, inredningsartiklar i dagspress och periodiska tidskrifter, bostadsrelaterade sidor på Internet och via utställningar och mässor.

Under det senaste året har försäljningen ökat kraftigt och sker nu via allt fler kanaler, t ex varuhus.

Olyckor har inträffat med dessa spisar – vägghängd spis har ramlat ner och fristående modell har vält under användning – med mindre bränder som följd.

Olämpligt handhavande har sannolikt orsakat fler incidenter men än så länge ingen större brand.

Vägledning för säker hantering

En värmande brasa i vintermörkret är en trevnad som fler kan njuta av med dessa kaminer. Men för att inte de ska vara en fara ska de vara typkontrollerade av ett godkänt certifieringsinstitut enligt fastställda metoder, monterade på rätt sätt samt användas på ett ansvarsfullt och riktigt sätt.

Nedanstående punkter kan användas som vägledning för säker montering och handhavande av alkoholkaminer. Både Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och Lagen om skydd mot olyckor kan tillämpas på montering och handhavande.

 • Vägghängda kaminer ska vara ordentligt fastsatta så att de inte riskerar att falla ner. Kaminer som står på golvet – mot vägg eller fristående – ska vara ordentligt förankrade så att de inte kan välta. Vid tveksamhet – kontakta fackman.
 • Kaminerna får inte monteras mot vägg i brännbart material om temperaturen riskera att bli över 85 grader. Gipsväggar förstörs (förlorar bärigheten) av relativt måttlig värme och är alltså olämpliga för montering av vägghängda kaminer.
 • Kaminerna blir varma på utsidan, särskilt vid brännkammarens ovansida. På vissa modeller finns risk att komma åt lågorna direkt. Tänk på dessa risker vid kaminens placering.
 • Kaminerna ska placeras på säkert avstånd från lättantändligt material, t ex gardiner, torkade växter, etc. Placera inte heller lättantändligt material ovanpå kaminen.
 • Kaminerna ska placeras i rum av tillräcklig storlek och med god ventilation för att undvika skadliga halter av koldioxid och andra förbränningsprodukter i rummet. Kraftigt drag bör undvikas eftersom det kan öka förbränningshastigheten påtagligt.
 • Bränslet till kaminerna består huvudsakligen av alkohol (etanol eller isopropanol) med tillsatser för att ge gul låga (etanol brinner med blå låga), knastrande ljud och doft. Många bränslen innehåller också något gelningsämne för att göra dem mer trögflytande. Konsistens från friflytande till salvliknande förekommer.
 • Bränslet är mycket brandfarligt (riskfras R11). Hantering av mer än 100 liter är tillståndspliktig (gäller såväl försäljningsställen som i hemmet). Förvaring ska ske på säkert sätt.
 • Många kaminmodeller har en bränslebehållare av rostfritt stål, med eller utan reglerbar öppning. Dessa ska rengöras regelbundet eftersom bränslet lämnar rester på botten. Hos andra modeller fylls bränslet i löst stående plåtburkar som ska bytas när de blivit ankomna. Endast behållare avsedda för respektive kaminmodell får användas och högst angivet antal.
 • I brännkammaren får inte placeras andra föremål än sådana som är speciellt avsedda för detta ändamål.
 • Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.
 • Påfyllning av bränsle får bara ske i avsvalnad behållare. Att fylla på i varm eller brinnande behållare kan ge brand med svåra brännskador som följd. Öppen eld får inte förekomma i närheten vid påfyllning.
 • Använd braständare eller långa tändstickor för att tända kaminen. Lågorna kan släckas genom att kväva elden (lägga på därför avsett lock) utan att bränslebehållaren är tömd. Locket ska läggas på löst för att förhindra att det fastnar när behållaren svalnar. Använd verktyg för att undvika brännskador.
 • Ha gärna en brandsläckare till hands om något skulle hända. Bäst för att släcka alkoholbrand är pulversläckare (6 kg). Använd aldrig vatten!
 • Lämna inte en tänd kamin utan uppsikt. Tänk på att bränslet är vätskeformigt och att det snabbt kan sprida en brand om det rinner ut.
Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2013-07-31

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.