Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Tillgänglighet

Kommentarer till dokumenten i högerspalten

Bättre för alla

Basanpassade bostäder är bättre för alla. Basanpassning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad. Kommunfullmäktige i Skurup har beslutat om en rekommendation till basanpassning av bostäder vid nyproduktion. Beslutet innebär att "Bättre för alla" medföljer kommunala markanvisningar och framförs som önskemål vid förhandling om exploateringsavtal. "Bättre för alla" är en sammanställning av tekniska och funktionella åtgärder som erfordras för att uppnå en basanpassning av lägenheter i nyproduktion.

Enkelt avhjälpta hinder

Information och råd från kommunen och Boverket samt anmälningsblankett.

Handikapplan för Skurups kommun

Alla kommuner ska ha en handikapplan som syftar till att leva upp till FN:s (Förenta Nationernas) standardregler. Syftet med reglerna är att säkerställa att funktionshindrade får samma rättigheter som andra medborgare. FN:s standardregler innehåller 22 olika regler, vilka består av principiella ståndpunkter om staternas ansvar samt ger handikappolitiska riktlinjer och förslag till konkreta åtgärder. Utgångspunkten är att alla medborgare är lika värda och därför ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Handikapplanen "Ett tillgängligare Skurup - på lika villkor" är antagen av Skurups kommuns kommunfullmäktige 2001-10-01.

Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler...

En checklista vid t ex ny- och ombyggnation.

Utemiljö för alla

Handledning av Boverkets föreskrifter BFS 2004:15 ALM 1 samt kompletterande användbarhetskrav.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2014-10-30

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.